skip to Main Content

TRANSPARÈNCIA

La Fundació Iluro, en compliment de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.
Així mateix, la Fundació Iluro posa a disposició del ciutadà diversos continguts en matèria de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, activitat subvencional, etc.), així com les regles a les quals resta sotmesa.

Informe d’Auditoria 2016
Informació econòmica 2016
Memòria activitats 2016
Back To Top
Cercar